Што е SA 8000:2014 ?

SA-8000 е креиран во 1997 година и се базира на принципите на меѓународните стандарди во однос на работните услови, кои се вклучени во конвенциите на:
Меѓународната организација на трудот (ILO), Универзалната декларација за човековите права (UDHR) и Конвенцијата на ОН за правата на децата (CRC).
Главниот акцент е фокусиран на унапредување на условите за работа. Овие политики и процедури ја насочуваат организацијата да ги унапредува и демонстрира нивните стандарди за општествена одговорност во рамките на организацијата во однос на фундаменталните човекови права.

SA 8000 е првиот стандард во оваа област, тој е компатибилен со стандардот ISO 9001, структуриран и базиран на принципите на Меѓународната организација на трудот, декларација за човекови права и конвенцијата на ОН за правата на децата.

SA 8000 вклучува развој и аудит на менаџмент системи кои промовираат општествено одговорни работни практики давајќи придобивки во комплетниот ланец на добавувачи.

Кои се главните барања на SA 8000 ?

Постојат 9 области во доменот на општествената одговорност на SA 8000:

Детски труд
Присилна работа
Здравствено осигурување
Слобода на здружување и колективно договарање
Дискриминација
Дисциплина
Работно време
Надокнада
Систем на менаџмент

Во клучните области даден е посебен фокус на:
• детскиот труд и прекувремената работа
• барања и претставување на хумани работни услови
• загарантирана плата
• недискриминација во однос на раса, пол, или религија
• систематско унапредување на работните услови
• надворешна верификација (преку цертификација)
• право на слободно здружување, организирање во синдикати и ангажирање во колективното преговарање за платите
• 48 часовна работна недела со еден слободен ден неделно

Shared hosting is usually found with cpanel hosting on most hosting companies. Always check out hostmonster review and bluehost review before making any hosting purchase.
loading