GlobalGAP е систем за управување во земјоделството и производството на примарна храна и е клучна референца за добри земјоделски практики на глобалниот пазар, по барањата на потрошувачите во земјоделското производство. Целта на GlobalGAP е да се зголеми довербата на клиентите во однос на квалитетот и здравјето на земјоделските и другите примарни производи, како и да се намалат негативните влијанија врз животната средина на минатите земјоделски практики, безбедноста на вработените во земјоделското производство и сточарството.

GlobalGAP е единствен стандард што важи за сите типови примарни производи за кои се развиваат специјализирани барања, во:

Производство на зеленчук – овошје и зеленчук, цвеќиња и украсни растенија, комбинирани култури, сточна храна, зелено кафе и чаеви
Сточарско производство – говеда и овци, млечни производи, добиток, живина
Аквакултура – пастрмка, лосос, крап, сом, штука…

Принципите на GLOBAL GAP се:
ограничена и контролирана употреба на сите видови агрохемикалии;
хигиенски третман при производство и манипулација со земјоделски производи;
обезбедување насоки и евидентирање на сите активности со следливост;
уникатни правила кои овозможуваат непристрасно верификација (потврда дека сè е направено правилно);
меѓусебна комуникација и размена на мислења помеѓу производителите, трговците на мало и корисниците на производи;
грижа за заштита на животната средина и одржлив развој;
одговорно постапување со вработените во фармата;
грижа за благосостојбата наживотни на фармата.

ПРИДОБИВКИ ОД ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА GLOBAL GAP се:

зголемување на безбедноста на земјоделските производи;
намалување на ризикот од труење со храна;
одговорност на производителот за заштита на животната средина;
подобрување на комуникацијата во синџирот на снабдување;
грижа за вработените;
постојана контрола;
зголемена конкурентност на пазарот;
намалување на трошоците;
намалување на правните активности;
усогласеност со законите и прописите;
обезбедува пристап до меѓународниот пазар;
зголемување на довербата на клиентите и другите заинтересирани страни.

Shared hosting is usually found with cpanel hosting on most hosting companies. Always check out hostmonster review and bluehost review before making any hosting purchase.
loading