Мобес Квалитет нуди консултанска услуга за имплементација на барањата на STeP од OEKO-TEX® согласно шемата за Сертификација според STeP од OEKO-TEX®
STeP by OEKO-TEX® е независен систем за сертификација за брендови, трговци на мало и производители од текстилната и кожарската индустрија. Сертификацијата е погодна за производствени капацитети во сите фази на преработка кои сакаат надворешно да ги соопштат своите еколошки мерки на веродостоен и транспарентен начин. 

Сите текстилни компании можат да бидат сертифицирани, на пример, производители на текстил, предилници, ткајачи, везови, компании за трикотажа, компании за доработка, производители на готова облека, производители на пена и душеци и технолошки логистички центри. Во кожарската индустрија, сите процеси можат да бидат сертифицирани, од гредата до кожарницата до производителот на готова облека.

Валидност – По успешната STeP сертификација, добивате 3-годишен сертификат и детален финален извештај. Можете да го продолжите сертификатот за дополнителни 3 години со повторна сертификација.
Објекти за сертифицирање – Независната STeP сертификација е специјално прилагодена на производствени капацитети на сите преработувачки нивоа во текстилната и кожарската индустрија. Предуслов е да се исполнат одредени минимални барања.

Временска рамка
Времетраењето на процесот на сертификација зависи од индивидуалните услови на соодветниот објект. Може да очекувате период од најмалку 3 месеци помеѓу времето на аплицирање до издавањето на сертификатот STeP.

Придобивки за производителите
– STeP препознава сертификати од други компании. Можете значително да ги намалите трошоците за сертификација со вклучување на услуги и веќе издадени сертификати (пр. BSCI, FWF, SA8000, ISO 14001, ISO 9001).
– Зајакнување на економска состојба и конкурентност: STeP промовира ефикасност во производните процеси и ги подобрува социјалните и еколошките услови во вашата компанија. Со финалниот извештај на STeP, добивате акционен план прилагоден на вашите индивидуални барања.
– се разликувајте како производител на брендови и малопродажни компании кои имаат строги барања во однос на заштитата на животната средина и општествената одговорност. Системот за сертификација STeP ви овозможува да имате транспарентна јавна комуникација за вашата посветеност на полето на одржливи услови за производство.
– Искористување на придобивките од подобрениот имиџ кој ви овозможува да влезете на нови пазари и да воспоставите нови односи со добавувачите. Независната STeP сертификација дава високо ниво на кредибилитет и доверба и ви дава насочена поддршка на вашиот пат кон поголема одржливост.
Предуслови за STeP сертификација
Секој производствен капацитет во текстилната и кожарската индустрија може да има сертифицирани услови за производство и работа во согласност со STeP. Предуслов за STeP сертификација е усогласеноста со специфичните минимални барања во шесте STeP модули.

Минимални барања
Основата за STeP сертификација е усогласеноста со дефинираните минимални барања, како што е прикажано во STeP Стандард Анекс 10. Ве информираме веднаш доколку институтот за тестирање OEKO-TEX® идентификува дека сертификацијата не е можна поради неусогласеност со еден или повеќе минимални барања.

Shared hosting is usually found with cpanel hosting on most hosting companies. Always check out hostmonster review and bluehost review before making any hosting purchase.
loading