ИМС (Интегриран менаџмент систем) – преставува систем за управување кој ги интегрира барањата на стандардите ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, ISO22000, ISO27001 и останатите стандарди. Неговата примена се остварува со интеракција помеѓу барањата од стандардите и процесите. Со имплементација на ИМС се намалуваат трошоците, времето на имплементација, обемот на документација  и цената при имплементација и сертификација.

Консултанската услуга за примена на Интегриран менаџмент систем опфаќа:

  • Утврдување на целите и опсегот на проектот;
  • Преглед на постоечката состојба и утврдување на потребните ресурси за реализација на проектот;
  • Утврдување на влезните елементи за реазлизација на проектот на основа на барањата на клиентот, барањата на стандардите и законските барања;
  • Изработка на план за изработка на Интегрираниот менаџмент систем;
  • Обука на раководството и работниот тим за разбирање на принципите и барањата на ИМС,  разбирање на применливите стандарди и документираните процеси, обука за спроведување на интерна проверка;
  • Давање на детални насоки за контрола на документираните процеси и активнотите;
  • Проверка на усогласеноста на изработената документација со барањата на стандардите;
  • Помош во подготовката на спроведување на интерната проверка и преиспитувањето на ИМС;
  • Помош во изборот на сертификационо тело и подготовка на пријавата за сертификација.
Shared hosting is usually found with cpanel hosting on most hosting companies. Always check out hostmonster review and bluehost review before making any hosting purchase.
loading