HACCP – Hazard Analysis Critical Control Points (Анализа на опасностите на критичните контролни точки)

Зошто HACCP?

 • Се фокусира на идентификација и превенција на опасностите;
 • Овозможува поефективна и поефикасна работа;
 • Флексибилен систем. Лесно се прилагодува на напредувањето на опремата;
 • Ги подобрува односите меѓу производителите на храна и инспекторите, како и меѓу производителите и купувачите/консументите;
 • Ја зголемува довербата меѓу производителите и трговците и потикнува трговија;
 • Ги намалува бариерите на меѓународната трговија;
 • Ја зголемува конкурентноста на компаниите на светскиот пазар
 • Лесно се интегрира со системите за управување со квалитет (ISO 9001) и системите за управување со животна средина (ISO 14001)
 • Законска обврска во Македонија
 • 2002 год: Закон за безбедност на храната и на производите и матерјалите кои доаѓаат во контакт со храната (Сл.Весник бр.54/2002,член 26)
 • 2006 год: Правилник за санитарно хигиенските услови за производство на храна (Сл.Весник бр.32/2006)

Придобивки од воведување на НАССР систем:

 • Еден задоволен купувач ве води кон друг;
 • Усогласеност со законот;
 • Добра репутација кај клиентите;
 • Зголемување на профитот;
 • Повисок морал на персоналот;
 • Осогласување со барањата на законот за безбедност на храна;
 • Подобра работна околина.

Негативни последици од невоведување на НАССР системот

 • Труење со храна, а понекогаш и смрт;
 • Поплаки од клиентите;
 • Навала на штетници;
 • Затварање на производствени капацитети;
 • Реакции од страна на цивилно населени;
 • Нарушување на угледот;
 • Проблеми со инспекциските органи (агенција за храна)
 • Загуби на профит.
Shared hosting is usually found with cpanel hosting on most hosting companies. Always check out hostmonster review and bluehost review before making any hosting purchase.
loading