ISO 28000: 2007 ги специфицира барањата за систем за управување со безбедност, вклучувајќи ги и оние аспекти кои се клучни за безбедноста на синџирот на снабдување. Управувањето со безбедноста е поврзано со многу други аспекти на деловното управување. Аспектите ги вклучуваат сите активности контролирани или под влијание на организации што влијаат врз безбедноста на синџирот на снабдување. Овие други аспекти треба да се земат предвид директно, каде и кога тие влијаат врз управувањето со безбедноста, вклучително и транспортирање на овие стоки долж синџирот на снабдување.

ISO 28000: 2007 се применува кај сите организации, независно од големината, од мали до мултинационални, во производството, услугата, складирањето или транспортот во која било фаза од ланецот на производство или снабдување, кој што сака:

а) воспоставување, спроведување, одржување и подобрување на системот за управување со безбедноста;

б) да обезбеди усогласеност со наведената политика за управување со безбедноста;

в) демонстрира таква усогласеност со другите;

г) бараат сертификација / регистрација на неговиот систем за управување со безбедноста од страна на акредитирано тело за овластување од трети лица; или

д) да направи самодеклариерање и само-изјава за сообразност со ISO 28000: 2007.

Shared hosting is usually found with cpanel hosting on most hosting companies. Always check out hostmonster review and bluehost review before making any hosting purchase.
loading