ИНТЕГРИРАНИ АКРЕДИТИРАНИ ОБУКИ ЗА ИНТЕРНИЕКСТЕРНИ АУДИТОРИ

ISO9001; ISO14001; ISO45001; ISO27001; ISO22301; ISO 20000-1; ISO 50001

Мобес Квалитет нуди обука за компетентни целини кои ги разви Exemplar Global (RABQSA и iNARTE):

QM – Систем за управување со квалитет

EM – Систем за управување со заштита на животна средина

OH – Систем за управување со заштита на здравје и безбедност при работа

IT  – Систем за управување со безбедност на информации

BcM – Систем за управување со континуитет во работењето

IS  – Систем за управување со ИТ системи

EnM – Систем за управување со енергија

AU – Интерна проверка на системот (интерен  аудитор)              

TL – Водечки оценувач и лидер на тимот на оценувачи (екстерен аудитор) 

Традиционално, организациите се фокусирани кон воспоставување на системи за управување кои ја докажуваат усоглосеноста со сите барања поединечно, често независни едни од други и понекогаш дури и во конфликт. Би требало да постои еден систем кој ќе и помага на организацијата со управувањето и ќе ги спојува сите целини заедно, било какви да се. Предизвик е да се задоволат потребите од неколку системи за управување додека се извршува работата, постигнувајќи го ова, може да биде корисно за ефикасност и ефективност на организацијата, како и смалување на трошковите. Понатаму тоа е шанса организацијата да се издвои од конкуренцијата.Усогласените системи за управување овозможуваат ефективни перфоманси во однос на поединачните одвоени системи. Сите организации се под притисок да докажат да системите за управување ги задоволуваат барањата на заинтерисираните страни, било да се усмерени кон квалитет на управување, екологија или здравје и безбедност при работа.

Интегрираниот аудит заштедува повеќе од 20% време за проверка на аудиторите. Оваа значајна заштеда можат да ја постигнат аудитори кои се способни да ја анализираат ситуацијата за време на проверката и да утврдат кои аспекти припаѓаат на различните системи за управување: квалитет, екологија и за заштита на здравјетото и безбедност при работа. На обуката не се предава на аудиторите како да ги воочат разликите помеѓу стандардите, туку како да ги разберат заедничките основи. Меѓутоа ова е само дел од тоа. Клуч е планирање на проверка и земање на пример на тестови за секој тек – квалитет, екологија и безбедност при работа. На курсот исто така ќе се разгледа како да се одржи почетниот состанок, да се запишат неусогласеностите и барањата, и за завршување на аудитот.

Програма на обуката:

Прв ден:

 • Претставување и запознавање на учесниците
 • Вовед во управувањето со системите
 • Потреба од меѓународните стандарди за управување
 • Вовед во стандардите и сродните публикации
 • Меѓусебната поврзаност на стандардите за управување
 • Усогласеност на барањата на стандардите ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO45001:2018; ISO27001:2013; ISO22301:2019; ISO20000-1:2018; ISO50001:2018
 • Евалуација на политиката
 • Разбирање на барањата за ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO45001:2018; ISO27001:2022; ISO22301:2019; ISO20000-1:2018; ISO22301:2019; ISO50001:2018
 • Закононски и регулаторни барања поврзани со стандардите
 • Еколошки аспекти, влијанија и опасности и ризици при работа

Втор ден:

 • Документација за интегриран систем за управување
 • Споредување на ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO45001:2018; ISO27001:2022; ISO22301:2019; ISO20000-1:2018; ISO50001:2018
 • Интегрирање на ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO45001:2018; ISO27001:2022; ISO22301:2019; ISO20000-1:2018; ISO50001:2018 (процедури)
 • Развој на процедури
 • Имплементација на документи
 • Интегрирана проверка – улоги, квалификации и структура
 • Аспекти и влијанија
 • Планирање и подготовка за аудит – основа
 • Испити за QM, EM, OH, IT, BCM, IS, EnM

Трет ден:

 • Вршење на проверка согласно барањата на ISO19011
 • Толкување на барањата на ISO19011
 • Планирање и подготовка за проверка/аудит
 • Типови и техники на проверки/аудити
 • Етика и професионален пристап при проверка аудит
 • Вршење на интерна проверка/аудит
 • План за проверка/аудит
 • Состанок за започнување на проверка/аудит
 • Пoдготовка на чек листа за проверка/аудит
 • Идентификација на неусогласености
 • Дефинирање на корективни и превентивни мерки
 • Испит за Интерни аудитори/проверувачи (AU)

Четврти ден:

 • Подготовка за сертификација
 • Сертификација
 • Верификација завршување на аудит
 • Состанок за завршување на аудит
 • Изработка на завршниот извештај и наоди од сертификацијата
 • Преиспитување и рекапитулација
 • Испит за Екстерни/Водечки аудитори/проверувачи (TL)

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА ОБУКАТА?

 • Директори и менаџери
 • Менаџери на QMS, EMS, OHSAS, ISMS, ITSMS, EnMS  систем
 • Експерти и менаџери за квалитет
 • Проектни менаџери
 • Менаџери за управување со промени
 • Интерни и екстерни аудитори за QMS, EMS, OHSAS, ISMS, ITSMS, EnMS системи
 • Менаџери за човекови ресурси
 • Менаџери, специјалисти и стручни
 • Лица од државни институции и  други законодавни институции вклучени во управување со квалитет
 • Консултанти
 • За сите заинтересирани лица

Напомена: Во текот на денот се предвидени 2 кафе паузи (15 мин.) и пауза со ручек (1 час)

ПРИЈАВА НА КАНДИДАТИ:

Сите додатни информации во врска со обуките можете да ги добиете на:

Моб.: +389 (75) 531 077

Тел.:+389 2 529 77 05

E-mail: info@mobeskvalitet.mk / biljana@mobeskvalitet.mk

Shared hosting is usually found with cpanel hosting on most hosting companies. Always check out hostmonster review and bluehost review before making any hosting purchase.
loading