ISO9001 – Систем за управување со квалитет 

ISO9001 е меѓународен стандард кој ги дефинира барања на системот за квалитет, чија примарна цел е задоволството на корисниците. Управувањето на систем за квалитет ISO9001 важи за сите бизниси, без оглед на видот, големината, организација или производите/услугите, кои се испорачуваат.

 Целта на ISO9001 е да обезбеди на  квалитет во работните процеси, производи и услугите кои ги извршува една организација.

ISO9001 е процесен модел, кој ја дефинира организираноста како успешна преку:

 • Определување на Политиката за квалитет;
 • Дефинирање на одговорности и овластувања во oрганизацијата;
 • Дефинирање на Цели за квалитет;
 • Планирање и обезбедување на ресурси;
 • Планирање и дефинирање на потребни обуки за персоналот;
 • Реализирање на барањата на клиентот
 • Контрола на неусогласен производ или услуга;
 • Дефинирање на корективни мерки за надминување на неусогласениот производ или услуга;
 • Мерење, анализа и подобрување на производот или услугата.

Подобрување на перформансите на деловните процеси, општо опфаќа јасна дистрибуција за овластување на одговорностите, подобрување на продуктивноста и ефикасноста, скратување на времето на одлучување и производството, континуирано подобрување на процесите и намалување на трошоците во работењето.

Придобивки од воведување на ISO9001

 • ефикасно работење (загубите, неуспесите се сведуваат на минимум);
 • поголема одговорност и свест на вработените;
 • подобрување на статусот на фирмата;
 • вреднување и документирање на работните задачи;
 • способност за натпревар на иста основа со поголеми организации;
 • можност за освојување на нови пазари;
 • подобро искористување на времето и ресурсите;
 • подобра идентификација на производот или услугата и зголемен профит;
 • континуирано подобрување;

Зошто на малите бизниси им е потребен   ISO9001 ?

 • оптимизација на производствените процеси т.е. намалени трошоци;
 • задоволност и намален број на поплаки од клиентите;
 • јасна процедура за работните обврски на секој вработен;
 • зајакнување на брендот;
 • можности за освојување на нови пазари;
 • малите бизниси треба да вложат во минимизација на загубите при произведувањето на производот;
 • на долгорочен план ќе заштедат финансиски средства со кои ќе можат во иднина да го прошират својот бизнис;
 • меѓународно прифакање на сертифициран ISO9001.

Дали воведување ISO9001 значи и загарантиран квалитет ?

 • овој стандард се однесува на менаџирање на квалитетот во организацијата, (Quality management system – QMS);
 • не се однесува на квалитетот на производот/услугата што ги нуди организацијата, туку на начинот на кој таа управува со процесите;
 • организациите кои работат според барањата од ISO9001, бележат намалување на производите/услугите кои не ги исполнуваат барањата за квалитет;
 • полесно ги пронаоѓаат причините за нивно појавување, а со тоа и полесно и побрзо отстранување на истите;
 • QMS влијае врз квалитетот на производот или услугата;
 • зголемени маркетинг и продажни можности.
Shared hosting is usually found with cpanel hosting on most hosting companies. Always check out hostmonster review and bluehost review before making any hosting purchase.
loading