ISO45001 – Систем за управување со безбедност и здравје

ISO45001  преставува стандард кој им овозможува  на организациите управување со здравствените и сигурносните аспекти на деловните дејности на делотворен начин, притоа внимателно водејќи сметка за спречување на незгоди, смалување на ризикот и благосостојба на работниците.

Целта на ISO45001 е спречување или намалување на повредите на работното место и подобрување на работните услови. Специфично дизајниран да биде потполно компатибилен со ISO9001 и ISO 14001.

Зошто ви е потребен ISO45001 ?

 • подобрува самодовербата на вашето внатрешно работење во исполнување на корисничките барања, како и на вашиот општ учинок;
 • одредување на ризиците кои влијаат на безбедноста и заштитата при работа;
 • планови и програми за безбедноста и заштитата при работа;
 • намалување на ризикот за безбедност кој произлегува од деловните активности на организацијата;
 • зголемување на довербата помеѓу клиентите и инвеститорите околу обврската за управување со безбедност и заштита при работа;
 • одржување на коректни односи со своите вработени;
 • критериум за учество на тендер;
 • подобрување на угледот на организацијата на пазарот.

Посветеност на безбедноста и заштитата при работа

 • организациите се повеќе се преокупирани   со демонстрирањето на својата посветеност за  заштита на здравјето  и безбедноста на работа;
 • тоа е најважно за нивните работници, но и  за  клиентите, сопствениците како  и  за  репутацијата на претпријатието;
 • освен  тоа,  строгото  законодавство  бара посветеност на заштита  на  здравјето  и безбедноста на  работата;
 • клиентите и работниците сакаат доказ за тоа однапред, а исто така и сакаат да знаат дека фирмата ќе продолжи да ги задоволи нивните потреби како сега, така и долгорочно;
 • тоа е предизвик, но и прилика фирмата да го намали ризикот и да обезбеди сигурна работна средина.

Придобивки од имплементација и сертификација на ISO45001

 • со покажување на посветеност на компанијата на заштитата на здравјето и безбедноста на работата може позитивно да се влијае на вашето интерно работење и да се намали  борјот на незгодите, опасностите и времето на неактивност;
 • безбедноста на работниците и квалитетот на работната  средина активно се подобруваат затоа што целите и одговорностите  појасно се идентификуваат, а сите работници се припремени  на  продуктивно однесување со сите идни опасности;
 • ISO45001 обезбедува усогласеност со важечките законски прописи и го намалува ризикот од казни и можни судски постапки;
 • вообичаената корист од овој сертификат е можноста за аплицирање на меѓународни и јавни тендери;
 • усогласување на работнте процеси и работните услови со законските прописи;
 • ја подобрва генералната слика на oрганизацијата;
 • редовните проценки  ви  помагаат  во континуирано следење и користење на вашиот систем за  управување со заштитата  на здравјето и безбедноста  на работата  и неговите процеси;
 • се постигнува значаен чекор на подобро во поглед на мотивираноста и посветеноста на персоналот, како и во поглед на разбирањето на нивните одговорности во поглед на безбедноста на работата на нивните работни места;
 • ги сведува на минимум повредите на работното место;
 • ги заштитува сите вработени во oрганизацијата како и посетителите во организацијата;
 • влијае врз спремноста на раководството за првовремено отклонување на опасноста;
 • дава предност на домашниот и меѓународниот пазар;
 • сертификацијата по ISO45001 стандардот ви овозможува да ја покажете својата посветеност на заштита на здравјето и безбедноста на сите кои учествуваат во работната организација.
Shared hosting is usually found with cpanel hosting on most hosting companies. Always check out hostmonster review and bluehost review before making any hosting purchase.
loading