ISO 50001 – Систем за управување со енергија

Целта на стандардот ISO 50001:2018 е да помага на организациите да воспостават системи и процедури/постапки, кои се потребни за подобрување на енергетската ефективност. Систематското управување на енергијата најмогу ќе допринесе во намалувањето на трошоците за енергија и до намалување на емисиите на гасови кои имаат ефект на стаклена градина.

Стандардот ISO 50001:2018 детално ги определува барањата за систем за управување со енергијата, кои на организацијата и овозможува да развие и изведува политика и цели, кои ги почитуваат законските барања и информации за значајните енергетски аспекти. Употреблив е за сите видови и големини на организации, без оглед на географските, културните или општествени односи.

Стандардот се однесува само на дејностите, кои се под надзор на организацијата, и на организацијата и овозможува:

  • засновање на енергетска политика;
  • препознавање на значајни подрачја на употреба на енергија и подрачја за зголемување на енергетската ефикасност;
  • препознавање и измените на законските обврски и другите барања;
  • постави енергетски цели и приоритетни активности;
  • обезбеди ресурси, функции, одговорности и надлежнодти на подрачјето за управување со енергијата;
  • воспсотави надзор, преглед и оценка на енергетските активности, за да обезбеди делување на системот за управување со енергијата, како е намерувано, и  за да се достигнат енергетските цели.
  • да се прилагоди на изменетите ситуации;
  • да се постигнат целите на енергетската политика.

Стандардот за системи за управување со енергијата (ISO 50001:2018) може да се употребува независно или во интеграција со останатите системи за управување. За да се олесни неговта употреба

Shared hosting is usually found with cpanel hosting on most hosting companies. Always check out hostmonster review and bluehost review before making any hosting purchase.
loading