FSC CoC

Со издавањето на FSC СоС сертификатот и истакнувањето на FSC логото на производите, чија основна состојка е дрвото, претпријатието кон потрошувачите праќа информација за тоа дека дрвото вградено во производот поминало низ строг надзорен ланец, од сечата на шумата под […]

ISO 9001

ISO9001  е меѓународен стандард кој ги дефинира барања на системот за квалитет, чија примарна цел е задоволството на корисниците. Управувањето на систем за квалитет ISO9001 важи за сите бизниси, без оглед на видот, големината, организација или производите/услугите, кои се испорачуваат. Цел […]

ISO 14001

 ISO14001:2004  е интернационален стандард кој ги дефинира параметрите кои се неопходни за еден функционален систем за управување со заштита на животна средина.Самиот стандард е усогласен со барањата на ISO9001:2008 што дозволува лесно обединување со вашиот постоечки систем за квалитет или воведување […]

OHSAS 18001

OHSAS18001:2007 преставува меѓународен стандард кој им овозможува  на организациите управување со здравствените и сигурносните аспекти на деловните дејности на делотворен начин, притоа внимателно водејќи сметка за спречување на незгоди, смалување на ризикот и благосостојба на работниците. Цел на OHSAS18001:2007 е […]

ISO 27001

Интернационален стандард кој што обезбедува модел за воведување, спроведување, следење и одржувањена системот за управување со безбедност на информации. Значаен стандард за организации кои работат во области кои на било каков начин се повразни со информациските технологии и потребата за […]

HACCP – Анализа на опасностите и критичните контролни точки

HACCP системот е законска обврска за сите оператори кои што се занимаваат со производство, подготовка, складирање и трговија со прехранбени производи. Во 2002 год. е усвоен Закон за безбедност на храната и на производите и матерјалите кои доаѓаат во контакт со храната […]

 

OHSAS18001:2007 преставува меѓународен стандард кој им овозможува  на организациите управување со здравствените и сигурносните аспекти на деловните дејности на делотворен начин, притоа внимателно водејќи сметка за спречување на незгоди, смалување на ризикот и благосостојба на работниците. Цел на OHSAS18001:2007 е спречување или намалување на повредите на работното место и подобрување на работните услови. Специфично дизајниран да биде потполно компатибилен со ISO9001 и ISO 14001.

Зошто ви е потребен ОНЅАЅ18001:2007 ?

 • подобрува самодовербата на вашето внатрешно работење во исполнување на корисничките барања, како и на вашиот општ учинок;
 • одредување на ризиците кои влијаат на безбедноста и заштитата при работа;
 • планови и програми за безбедноста и заштитата при работа;
 • намалување на ризикот за безбедност кој произлегува од деловните активности на организацијата;
 • зголемување на довербата помеѓу клиентите и инвеститорите околу обврската за управување со безбедност и заштита при работа;
 • одржување на коректни односи со своите вработени;
 • критериум за учество на тендер;
 • подобрување на угледот на организацијата на пазарот.

ISO 27001

--!>

Интернационален стандард кој што обезбедува модел за воведување, спроведување, следење и одржувањена системот за управување со безбедност на информации.

 • Значаен стандард за организации кои работат во области кои на било каков начин се повразни со информациските технологии и потребата за зачувување на доверливоста на информациите;
 • Концизен процес за оценување, имплементирање, одржавање и управување со безбедност на информации
 • Се применува кај сите организации и компании кои имаат потреба за заштита на своите информации;
 • Имплементацијата на  ISO27001 овозможува подобра соработка и комуникација со слични организации кои работат по овој модел;
 • Со  ISO27001, организациите им демонстрираат на своите клиенти и корисници дека работат со процеси прилагодени согласно принципите на безбедност на информации;
 • Избалансиран процес помеѓу физички, технички и процедурална безбедност и лична безбедност.

 

HACCP – Анализа на опасностите и критичните контролни точки

--!>

HACCP системот е законска обврска за сите оператори кои што се занимаваат со производство, подготовка, складирање и трговија со прехранбени производи.

 • Во 2002 год. е усвоен Закон за безбедност на храната и на производите и матерјалите кои доаѓаат во контакт со храната (Сл.Весник бр.54/2002,член 26);
 • Во 2006 год. е  усвоен Правилник за санитарно хигиенските услови за производство на храна (Сл.Весник бр.32/2006);
 • Се фокусира на идентификација и превенција на опасностите;
 • Овозможува поефективна и поефикасна работа;
 • Флексибилен систем. Лесно се прилагодува на напредувањето на опремата;
 • Ги подобрува односите меѓу производителите на храна и инспекторите, како и меѓу производителите и купувачите/консументите;
 • Ја зголемува довербата меѓу производителите и трговците и потикнува трговија;
 • Ги намалува бариерите на меѓународната трговија;
 • Ја зголемува конкурентноста на компаниите на светскиот пазар;
 • Лесно се интегрира со системите за управување со квалитет (ISO 9001) и системите за управување со животна средина (ISO 14001);

Придобивки од воведување на НАССР систем:

 • Еден задоволен купувач ве води кон друг;
 • Усогласеност со законот;
 • Добра репутација кај клиентите;
 • Зголемување на профитот;
 • Повисок морал на персоналот;
 • Осогласување со барањата на законот за безбедност на храна;
 • Подобра работна околина.

Негативни последици од невоведување на НАССР системот

 • Труење со храна, а понекогаш и смрт;
 • Поплаки од клиентите;
 • Навала на штетници;
 • Затварање на производствени капацитети;
 • Реакции од страна на цивилно населени;
 • Нарушување на угледот;
 • Проблеми со инспекциските органи (агенција за храна)
 • Загуби на профит.

ISO 22000

--!>

ISO22000:2005 е прв меѓународен стандард за управување со безбедност на храна (Food safety management systems) издаден од Меѓународната организација за стандардизација (ISO).

Согласно ISO22000 безбедноста на храната е приоритет за сите организации кои произведуваат, преработуваат, ракуваат или испорачуваат храна.

Адекватната контрола во постапките на подготовка, производство и испораката на храната е суштинска по безбедноста на храната се со цел да се елиминираат или смалат опасностите на прифатливо ниво.

Барањата на овој стандард се применливи кај сите организации во ланецот на храна без разлика на големината и сложеноста.

ISO 9001 и маркетинг

--!>

Дали квалитетот на системот за управување може да му помогне на маркетингот?

Спротивно на тоа, маркетинг мора да создаде услови за управување со системот за квалитет. Важно е како квалитетот е гледан од страна на клиентот. Има многу области каде добавувачот е доволен за исполнување на барањата согласност со стандардите за производите, сепак неопходно е да се има во предвид дека корисникот го гледа како квалитетот не само производот, но, исто така, го оценува и квалитетот на услуги и комуникацијата. Во многу области на стандардизирани барања за стандарди за квалитет, не постои или се недоволни да одговорат на современите трендови.
Затоа, клучниот фактор е во организацискиот маркетинг информационен систем, кој овозможува управување да ги преземе вистинските стратешките одлуки на иновации и производствени процеси, на пример, само промени за подобрување на квалитетот. Аудитите се фокусираат на процесите на маркетинг, оценка на нивната ефективност и ефикасност, интеграција со квалитетот на системот за управување, а особено грижата за клиентите. Во случај на мали организации не мора да се создаде специјализирани маркетинг процеси, доволно е да во организацијата се воведе начин на размислување, фокусирајќи се на клиентите и да ја подобри внатрешната комуникација. Добар квалитет систем за управување е оној што може да се прилагоди флексибилно на барањата на маркетинг.

Shared hosting is usually found with cpanel hosting on most hosting companies. Always check out hostmonster review and bluehost review before making any hosting purchase.
loading