ISO 9001

ISO9001  е меѓународен стандард кој ги дефинира барања на системот за квалитет, чија примарна цел е задоволството на корисниците. Управувањето на систем за квалитет ISO9001 важи за сите бизниси, без оглед на видот, големината, организација или производите/услугите, кои се испорачуваат.

Цел на ISO9001:2008 е обезбедување на квалитет на работните процеси, производи и услугите кои ги извршува една организација.

ISO 9001:2008 е процесен модел, кој ја дефинира организираноста како успешна преку:

  • Определување на Политиката за квалитет
  • Дефинирање на одговорности и овластувања во Организацијата
  • Дефинирање на Цели за квалитет
  • Планирање и обезбедување на ресурси
  • Планирање и дефинирање на потребни обуки за персоналот
  • Реализирање на барањата на Купувачот
  • Управувње со неусогласен производ/услуга
  • Дефинирање на корективни мерки за надминување на неусогласениот производ/услуга
  • Мерење, анализа и подобрување на производот/услугата.

Подобрување на перформансите на деловните процеси, општо опфаќа јасна дистрибуција за овластување на одговорностите, подобрување на продуктивноста и ефикасноста, скратување на времето на одлучување и производството, континуирано подобрување на процесите и намалување на трошоците во работењето.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Shared hosting is usually found with cpanel hosting on most hosting companies. Always check out hostmonster review and bluehost review before making any hosting purchase.
loading